Algemene voorwaarden

​Datum: oktober 2023

 

Artikel 1. Definities

 

 1. Hoogt8: Hoogt8 is onderdeel van BLEND leren B.V.
 2. De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Hoogt8 een overeenkomst sluit met betrekking tot de door Hoogt8 te leveren producten en/of te verrichten diensten. Onder de klant is verder begrepen de opdrachtgever, organisator, initiatiefnemer, contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie van het bedrijf dan wel alle deelnemers aan de door Hoogt8 te organiseren activiteiten. 
 3. De overeenkomst: de overeenkomst gesloten met Hoogt8, die betrekking hebben op de producten of diensten van Hoogt8. 
 4. Activiteit: de door Hoogt8 aangeboden diensten waarbij ook producten kunnen worden geleverd, die bestaan uit: Het verhuren van ruimte, ondersteunend technisch materiaal en lunch-arrangementen. 

 

Artikel 2. Algemeen 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en reserveringsbevestigingen met betrekking tot de door Hoogt8 te leveren producten en/of te verrichten diensten. 
 2. Hoogt8 kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen. 

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst 

 1. Indien de klant Hoogt8 verzoekt een offerte uit te brengen ter zake van een bepaalde activiteit of ter zake een bepaalde door Hoogt8 te verrichten dienst, wordt dit beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. 
 2. Een door Hoogt8 gedaan, schriftelijk of mondeling, aanbod is altijd vrijblijvend. Het aanbod in de vorm van een offerte is vrijblijvend indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding is vermeld, tenzij Hoogt8 in het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een dergelijke termijn niet genoemd in een schriftelijk aanbod, dan beschouwt Hoogt8 dit aanbod als vervallen na verloop van de op de offerte genoemde vervaldatum, zonder dat daarvoor vermailing noodzakelijk is. De optiedatum kan op verzoek van de klant en na akkoord van Hoogt8 worden verlengd. 
 3. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de bevestiging van de definitieve reservering Hoogt8 per mail heeft bereikt. 
 4. Indien een opdrachtgever van Hoogt8 bij de offerte en bij de reserveringsbevestiging verwijst naar de algemene voorwaarden, komt aan deze verwijzing geen werking toe en gelden bij uitsluiting de onderhevige algemene voorwaarden. 
 5. Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een opdrachtbevestiging zijdens de klant, die wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als verwerping van het oorspronkelijke aanbod in de vorm van een offerte 
 6. Onder wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere aanwijzingen in de zin van voorgaand artikel gelden aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrekking tot prijs, de betaling, de kwaliteit, uitmonstering en hoeveelheid van de producten, de plaats en tijd van aflevering, de omvang van aansprakelijkheid van een van beide partijen ten opzichte van een andere en de beslechting van geschillen. 

 

Artikel 4. Prijzen 

 1. Op de website van Hoogt8 worden de prijzen exclusief omzetbelasting vermeld. 
 2. De door Hoogt8 in de offerte/opdrachtbevestiging opgegeven totaalprijs is inclusief omzetbelasting. 
 3. Ingeval van kostprijsbepalende factoren is Hoogt8 gerechtigd de in haar offertes en aanbiedingen vermelde prijzen en/of overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen. 

 

Artikel 5. Betaling 

 

 1. Betaling geschiedt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, per factuur. 
 2. Indien betaling binnen de gestelde betalingstermijn uitblijft, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim. 
 3. Indien de opdrachtgever na de herinnering verzuimt te betalen, brengt Hoogt8 de wettelijke rente van 8% over het openstaande totaalbedrag extra in rekening.
 4. Hoogt8 behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om voor de uitvoering van de overeenkomst voorlopige of gedeeltelijke betaling van de opdrachtgever te vorderen. 
 5. Alle betalingen zullen steeds en uitsluitend bestemd zijn tot en aangewend worden voor betaling van de oudste openstaande facturen. 
 6. Alle betalingen dienen in Europese Euro’s te worden voldaan. 
 7. Indien de opdrachtgever tekortschiet in haar verplichting tot betaling kan Hoogt8 voor de inning van de openstaande facturen de hulp van een derde inroepen. De buitenrechtelijke inningskosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van euro 91,00 vermeerderd met de omzetbelasting. 

 

Artikel 6. Annulering & wijzigingen 

 

 1. Indien de opdrachtgever de overeenkomst ter zake het verhuren van ruimte, al dan niet gedeeltelijk wenst te annuleren, geldt dat de opdrachtgever een bedrag verschuldigd is van: 
 • Annulering of wijziging: gratis tot 2 weken van tevoren;
 • Annulering of wijziging: Tot 3 dagen van tevoren, wordt 50% in rekening gebracht;
 • Annulering of wijziging last-minute; wordt 100% in rekening gebracht.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 

 1. Hoogt8 is niet aansprakelijk voor schade door de door Hoogt8 geleverde diensten en/of verrichten diensten veroorzaakt aan de zijde van de opdrachtgever of een derde, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Hoogt8 die schade heeft veroorzaakt.
 2. Hoogt8 is noch ten opzichte van de opdrachtgever noch ten opzichte van derden aansprakelijk voor schade aan kleding van de opdrachtgever of derden of schade aan andere eigendommen van de klant of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid bij de directieleden of de leidinggevende ondergeschikten van Hoogt8 die de schade hebben veroorzaakt. Voor vervolgschade is Hoogt8 niet aansprakelijk. 
 3. Hoogt8 is noch ten opzichte van de wederpartij noch ten opzichte van derden aansprakelijk voor schade van letsel van de opdrachtgever of derden. 
 4. Hoogt8 zal niet kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan een op haar rustende verbintenis heeft kunnen voldoen. Hoogt8 verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van aan haar niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen de hieronder opgesomde omstandigheden waarvan de opsomming limitatief is: - niet en /of niet tijdige levering van toeleveranciers, ziekte van medewerkers en/of door Hoogt8 ingeschakelde derden, werkstaking en overige oorzaken niet aan Hoogt8 toe te rekenen bedrijfsstagnatie, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, extreem hoog water, oorlogstoestand, oorlogsdreiging, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden. Hoogt8 is in die gevallen niet schadeplichtig. 

 

Artikel 8. Schade en/of diefstal 

 1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade en/of vervuiling toegebracht aan de locatie/ruimte en inventaris (waaronder 75’’ verrijdbaar scherm en roze modulaire bank) welke veroorzaakt is door de huurder of derden; welke door de huurder toegang hebben gekregen tot de locatie gedurende de huur van de vergader/event ruimte. 
 2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade toegebracht door ontvreemding van inventaris van de vergaderruimte veroorzaakt door de huurder of derden; welke door de huurder toegang hebben gekregen tot de vergader/event ruimte gedurende de huur van de vergader/event ruimte.